داستان مردی بهنام کش که سعی دارد زندگی آرام و خوبی داشته باشد تا اینکه بیگ کت او را مجبور میکند به کار قبلیاش برگردد و او ثابت میکند که توانایی انجام هر کاری برای حفاظت از شهر و تنها خانواده باقیماندهاش را دارد فیلم فور